ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW

Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe.pdf
- Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc
- Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zapraszamy do składania ofert.